Znajdź toner lub tusz do Twojego urządzenia
» Regulamin do 24.12.2014

Regulamin do 24.12.2014

UWAGA. Zmiana przepisów Konsumenckich od 25 grudnia 2014
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi warunkami sprzedaży.


Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 dostępny jest
TUTAJ

Zespół Sklepu ProfiBiuro.pl      
 


Regulamin sklepu internetowego ProfiBiuro.pl
(do 24.12.2014)

I. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.profibiuro.pl jest Sławomir Jasiota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ABC Profit, z siedzibą w Ząbkach, pod adresem ul. Powstańców 62A lok. 615, 05-091 Ząbki (adres głównego miejsca wykonywania działalności) oraz pod adresem: ul. Powstańców 60A lok. 219, 05-091 Ząbki (adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń), NIP 7221077513, REGON 141065823, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.profibiuro.pl jest sprzedaż hurtowa i  detaliczna tonerów i tuszy do drukarek oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.profibiuro.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Definicje
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.profibiuro.pl
 3. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sławomir Jasiota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ABC Profit, z siedzibą w Ząbkach, pod adresem ul. Powstańców 62A lok. 615, 05-091 Ząbki, NIP 7221077513, REGON 141065823, wpisana do CEIDG
 4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.profibiuro.pl
 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.profibiuro.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.profibiuro.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym
 9. UMOWA SPRZEDAŻY  - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego
 11. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 12. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.profibiuro.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III. Rejestracja
 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.profibiuro.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. 2.    W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest wybrać jedną z opcji: „Osoba fizyczna” lub „Firma”. W przypadku zaznaczenia opcji „Osoba fizyczna” użytkownik powinien podać następujące dane:
a.   Imię,
b.   Nazwisko,
c.   Ulica,
d.   Numer domu/lokalu,
e.   Kod pocztowy,
f.    Miasto,
g.   Kraj,
h.   E-mail,
i.    Telefon (stacjonarny lub komórkowy).
 1. W przypadku zaznaczenia opcji „Firma” użytkownik powinien podać następujące dane:
a.   Nazwa firmy,
b.   Numer NIP,
c.   Imię,
d.   Nazwisko,
e.   Ulica,
f.    Numer domu,
g.   Kod pocztowy,
h.   Miasto,
i.    Kraj,
j.    E-mail,
k.   Telefon (stacjonarny lub komórkowy).
 1. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, użytkownik może podać numer faksu.
 2. Opcjonalnie użytkownik może podać adres e-mail osoby polecającej.
 3. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 4. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym  sklepu.

IV. Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia w sklepie poprzez stronę internetową www.profibiuro.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.profibiuro.pl. Klient może również złożyć zamówienie  telefonicznie lub poprzez stronę internetową bez rejestrowania. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez stronę internetową bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę „do koszyka”. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 6. "Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, wybrać opcję „do kasy” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji bądź telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 9. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy”  pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.
 10. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V. Sposób płatności
 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a.    przelew bankowy na rachunek bankowe (przedpłata),
b.    płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem),
c.    płatność karta kredytową za pośrednictwem systemu płatności on-line DotPay.pl,
d.    przelew bankowy za pośrednictwem systemu płatności on-line DotPay.pl,
e.    płatność poprzez system płatności elektronicznych PayPal.
 1. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy sprzedającego:
Bank Pekao S.A. 79 1240 6175 1111 0000 4580 1974
 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy i formy płatności wybranych przez klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI. Realizacja dostawy
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z firmą kurierską, firmą inPost  lub Pocztą Polską.
 2. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 22 100-57-15 lub 609-01-02-03 bądź na adres e-mail: reklamacje@profibiuro.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sprzedawcy.
 5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 22 100-57-15 lub 609-01-02-03 bądź na adres e-mail: reklamacje@profibiuro.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sprzedawcy.

VII. Reklamacje
 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie wydruku kontrolnego obrazującego usterkę i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
a.    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
b.    korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.


VIII. Gwarancja
 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary dostępne w sklepie internetowym.
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta lub dystrybutora treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

IX. Zwroty
 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres reklamacje@profibiuro.pl bądź też listownie na adres:
ProfiBiuro.pl
ul. Powstańców 60A lok. 219,
05-091 Ząbki
 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 2. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 3. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres:
ProfiBiuro.pl
ul. Powstańców 60A lok. 219,
05-091 Ząbki
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a.    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia
b.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f.    dostarczania prasy;
g.    usług w zakresie gier hazardowych.

 
X. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
a.    założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
b.    umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
c.    newsletter.
 1. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 7. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 11. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

XI. Polityka prywatności
 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@profibiuro.pl lub listownie na adres sprzedawcy:
ProfiBiuro.pl
ul. Powstańców 60A lok. 219,
05-091 Ząbki
 1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to wyraźną zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP:  8971762604, polegającej na przesyłaniu przez Opineo Sp. z o.o do użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to wyraźną zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz numeru zamówienia do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep, Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Użytkownikowi przysługują identyczne uprawnienia jak opisane w punkcie 7 niniejszego rozdziału wobec Grupa Allegro sp. z o.o. oraz Opineo sp. z o.o. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z Grupa Allegro sp. z o.o. oraz Opineo sp. z o.o.
 4. Zgoda, o której mowa w punkcie 10 niniejszego rozdziału, lub jej brak nie ma wpływu na realizacje zamówienia przez sprzedawcę.

XII. Postanowienia końcowe
 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
a.    telefon: 609-01-02-03
b.    fax: 22 100-57-03,
c.    infolinia: 22 100-57-15,
d.    e-mail: sklep@profibiuro.pl,
e.    pisemnie na adres: ABC Profit, ul. Powstańców 60A lok. 219, 05-091 Ząbki,
f.    poprzez komunikator internetowy gadu gadu: 12919862,
g.    poprzez komunikator internetowy skype: abcprofit.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.profibiuro.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Nazwa sklepu internetowego www.profibiuro.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 3. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe wykorzystane w sklepie www.profibiuro.pl stanowią odpowiednio własność ich właścicieli,  wymienione są jedynie w celu określenia kompatybilności wyrobów z różnymi urządzeniam.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

DOŁĄCZ DO NAS
alt Profibiuro
alt @ProfiBiuro
alt profibiuro-pl
alt +ProfibiuroPL
alt Profibiuro
  KONTAKT
  E-mail: sklep@profibiuro.pl
  Tel: 22-100-57-15

  ProfiBiuro.pl
  ul.Powstańców 60A lok. 219
  05-091 Ząbki k/ Warszawy
  NIP: 722-107-75-13
   INFOLINIA
   22 100-57-15
   609-01-02-03
   sklep@profibiuro.pl
   Test
   ProfiBiuro.pl Rzetelność, solidność i bezpieczeństwo
   Dotpay
   Wszelkie prawa zastrzeżone Profibiuro.pl sklep online © 2017